Restaurant «Sobranie» Rostov the Great

Everyday 10:00–21:00
Rostov the Great Kremlin, Red chamber
+ 7 4853 66-44-54

 


© 2000–2023 LLC "Samovar".